Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Списание Българско музикознание
Списание Проблеми на изкуството
Отчети
Конкурси
Сектори
Финансов отдел
Архиви
Библиотеки
Помощни звена
Администрация
Общо събрание
Научен съвет
Ръководство
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Конкурси
10.11.2015
КОНКУРС
Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско кино), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един, за нуждите на сектор Екранни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник. (бр. 87/10.11.2015 г.).
 
Срок за подаване на документите 10 януари 2016 година.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите.
Списък на цитиранията, ако има такива [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
 
Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21,тел. 029442414, 024890094,024890095.
 
***

25.10.2015
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в ДВ бр. 38/26.05.2015 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Явор Димов Генов.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 7, т. 8/29.06.2015 г.) и заповед № 310-РД от 01.07.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

1.проф. д-р Анда Палиева, НМА, становище
2.проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк, становище
3.проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, становище
4.доц. д-р Мариана Булева, ВТУ, становище
5.проф. д-р Нева Кръстева, НМА, рецензия
6.чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, ИИИзк, рецензия
7.проф. д. н. Явор Конов, НБУ, становище
8.доц. д-р Росица Драганова, ИИИзк, резервен член
9.проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, резервен членРезюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Явор Генов прочети


***


03.10.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 3 ноември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 319-РД/03.07.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 7, т. 10/29.06.2015 г.) в състав:
1. доц. д-р арх. Валери Иванов, УАСГ
2. доц.д-р арх. Йордан Търсанков, УАСГ
3. доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
4. проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк
5. доц. д-р арх. Пенчо Велев 
6. доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк, резервен член
7. проф. д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ, резервен член
 
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

Многофункционални Интегрирани Комплекси (МИК) в градовете
през втората половина на ХХ и началото на ХХI век


на редовната докторантка към
сектор Архитектура при ИИИзк

арх. Мила Иванова Никифорова

за присъждане на образователната и научна степен
доктор

доц.д-р арх. Йордан Търсанков, рецензия
доц. д-р арх. Мария Давчева,
рецензия
доц. д-р арх. Валери Иванов,
становище
проф. д-р арх. Николай Тулешков,
становище
доц. д-р арх. Пенчо Велев,
становище

арх. Мила Никифорова,
автореферат


Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

***

02.10.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


На 2 ноември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 315-РД/02.07.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 7, т. 12/29.06.2015 г.) в състав:
1. доц. д-р арх. Александър Слаев, ВСУ
2. доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк
3. проф. д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ
4. доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
5. доц. д-р ланд. арх. Юлия Радославова
6. доц. д-р арх. Борислав Борисов, УАСГ, резервен член
7. проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ 
В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА ТЕОРИЯ

на докторанта на самостоятелна подготовкакъм
сектор Архитектура при ИИИзк

арх. Александър Константинов Смолянов

за присъждане на образователната и научна степен
доктор

доц. д-р арх. Александър Слаев, рецензия
доц. д-р арх. Веселина Пеневска,
рецензия
проф. д-р арх. Константин Бояджиев,
становище
доц. д-р арх. Мария Давчева,
становище
доц. д-р ланд. арх. Юлия Радославова,
становище

арх. Александър Смолянов,
автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

***

 

18.09.2015
КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (църковната живопис през българското Възраждане), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един, за нуждите на сектор Изобразтелни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 72/18.09.2015 г.).

Срок за подаване на документите 18 ноември 2015 година.


Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)] 
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите. 
Списък на цитиранията, ако има такива [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.

***

08.09.2015
КОНКУРС


Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното наследство в България), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 69/08.09.2015 г.).

Срок за подаване на документите 8 ноември 2015 година.


Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)] 
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите. *За заемане на а.д. доцент и списък на публикациите с резюмета за всяка, който се публикува на сайта заедно с рецензиите и становищата
Списък на цитиранията [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване>, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.


***


01.09.2015
ВЪТРЕШЕН КОНКУРС


ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА:

СПИСАНИЕ БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 
и
СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО

СЪГЛАСНО ЧЛ. 5Е (7) ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИИИзк В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ХАБИЛИТИРАНИ ЛИЦА В ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С ИНСТИТУТА, КОИТО ПРЕДСТАВЯТ КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО (СЪДЪРЖАНИЕ, ФОРМИ НА ПУБЛИКУВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ).

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ 30 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА.

***

29.08.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


На 29 септември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 215-РД/29.05.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 6, т. 10/22.05.2015 г.) в състав:

1. доц. д-р Виолета Василчина, ИИИзк
2. доц. д-р Галина Лардева, АМТИИ
3. проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк
4. акад. Светлин Русев
5. проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА
6. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк, резервен член
7. проф. Станислав Памукчиев, НХА, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
Колекционирането
на произведения на изкуството
като феномен на културата.
Българският опит в частното колекциониране
(на живопис, графика и скулптура)
от края на ХХ и началото на XXI век


на редовната докторантка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк

Светла Цветанова Петкова

за присъждане на образователната и научна степен доктор
 
доц. д-р Виолета Василчина, рецензия
проф. д. изк. Свилен Стефанов, рецензия
доц. д-р Галина Лардева, становище
проф. д-р Ирина Генова, становище
акад. Светлин Русев, становище

Светла Петкова, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

***


18.08.2015
КОНКУРС


Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия (телевизионно изкуство), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един, за нуждите на сектор Екранни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 63/18.08.2015 г.)

Срок за подаване на документите 18 октомври 2015 година
.

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)] 
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите. 
Списък на цитиранията, ако има такива [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване
,
Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.

***13.07.2015
ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 година (редовна сесия) в съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г. и заповед І-114/18.06.2015 г. на председателя на БАН
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.       Молба, свободен текст, до директора на Института за изследване на изкуствата, в която кандидатите задължително посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит  Примерна молба
2.       Автобиография, европейски формат
3.       Нотариално заверено копие от диплом с приложението за придобита образователно-квалификационна степен  магистър
4.       Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
5.       Медицинско свидетелство
6.       Свидетeлство за съдимост
7.       Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
8.       Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лева за полагане на кандидат докторантски изпит по специалността.  (Внесени такси не се връщат).
9.       Списък на публикациите, ако имат такива
10.   Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област
Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса суверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за о.к.с. магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
До 26.10.2015 г. кандидатите се уведомяват писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалносттаще се проведат от 30.11.2015 до 04.12.2015 година, а по чужди езици от 14.12.2015 до 18.12.2015 година.
 
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
-    Теория и история на архитектурата
1 редовна бройка по архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
 
-    Театрознание и театрално изкуство
1 редовна бройка по съвременни театрални форми
 
-    Музикознание и музикално изкуство
1 редовна бройка по балетознание
 
-    Кинознание, киноизкуство и телевизия
1 редовна бройка по теоретичен анализ на структурообразуващите компоненти в екранния език
1 задочна бройка по теоретичен анализ на визуалните компоненти в екранния език
 
За справки и подаване на документи Ирена Стефанова, отдел Административно олбслужване на Института за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21,тел. 029442414, 024890094, 024890095, stefanova.irena@yahoo.com,phd@artstudies.bg


***

26.05.2015
КОНКУРС
Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство – един, за нуждите на сектор Музика, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 38/26.05.2015 г.)

Срок за подаване на документите 26 юли 2015 година.

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите. *За заемане на а.д. доцент и списък на публикациите с резюмета за всяка, който се публикува на сайта заедно с рецензиите и становищата
Списък на цитиранията [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.


***


25.05.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
На 25 юни 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 83-РД/25.02.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 3, т. 7а/20.02.2015 г.) в състав:

1.доц. д-р арх. Анна Аврамова, УАСГ
2.доц. д-р арх. Димитър Андрейчин
3.проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк
4.доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
5.доц. д-р Янчо Генчев, ЛТУ
6.проф. арх. Евлоги Цветков, резервен член
7.доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк, резервен член


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

РЕУТИЛИЗАЦИЯ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 
на редовната докторантка към
сектор Архитектура при ИИИзк

арх. Илияна Христова Овчарова

за присъждане на образователната и научна степен доктор


проф. д-р арх. Малвина Русева, рецензия
доц. д-р Янчо Генчев, рецензия
доц. д-р арх. Анна Аврамова, становище
доц. д-р арх. Димитър Андрейчин, становище
доц. д-р арх. Мария Давчева, становище


арх. Илияна Овчарова, автореферат


Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

***

25.05.2015
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (църковна хорова музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в ДВ бр. 4/16.01.2015 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Стефка Венкова-Мошева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 3, т. 9б/20.02.2015 г.) и заповед № 85-РД от 27.02.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

1.проф. д-р Анда Палиева, НМА, становище
2.доц. Димитър Димитров, становище
3.проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, становище
4.доц. д-р Миглена Ценова-Нушева, ИИИзк, становище
5.проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк, становище
6.чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, ИИИзк, рецензия
7.проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, рецензия
8.проф. д-р Елена Кутева, НА Филип Кутев, резервен член
9.доц. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, резервен член

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Стефка Венкова-Мошева прочети


***

23.05.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
На 23 юни 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 80-РД/23.02.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 3, т. 7б/20.02.2015 г.) в състав:

1.доц. д-р Георги Арнаудов, НБУ
2.проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк
3.проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк
4.проф. д. изк. Иван Бакалов
5.проф. д-р Ромео Смилков, АМТИИ
6.доц. д-р Марияна Булева, ВТУ, резервен член
7.проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк, резервен член


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

АРХИВЪТ НА ДИМИТЪР НЕНОВ:
СИСТЕМАТИЗАЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ, АНАЛИЗИ

 
на редовната докторантка към
сектор Музика при ИИИзк

ПОЛИНА ДИМЧЕВА АНТОНОВА

за присъждане на образователната и научна степен доктор


проф. д. изк. Кристина Япова, рецензия
проф. д-р Ромео Смилков, рецензия
доц. д-р Георги Арнаудов, становище
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, становище
проф. д. изк. Иван Бакалов, становище


Полина Антонова, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

***

23.05.2015
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ
по Теория и история на архитектурата (съвременна архитектура), 5.7., за нуждите на сектор Архитектура (обн. в ДВ бр. 3/13.01.2015 г.) с единствен кандидат тл. ас. д-р арх. Стела Ташева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 3, т. 9а/20.02.2015 г.) и заповед № 84-РД от 26.02.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

1.проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, становище
2.проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк, становище
3.чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев, ЛТУ, рецензия
4.проф. Елена Писарева, ЛТУ, становище
5.доц. д-р Мария Давчева, ИИИзк, рецензия
6.доц. арх. Людмил Димитров, УАСГ, становище
7.доц. д-р арх. Елена Димитрова, УАСГ, становище
8.проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, резервен член
9.доц. д-р Регина Райчева, ЛТУ, резервен член

Резюмета на научните публикации на тл. ас. д-р арх. Стела Ташева прочети

***

29.04.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
На 29 май 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 53-РД/29.01.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 8/23.01.2015 г.) в състав:

1.проф. д.изк. Александър Янакиев, ИИИзк
2.проф. д.изк. Божидар Манов, НАТФИЗ
3.проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
4.доц. д-р Невелина Попова, НБУ
5.доц. д-р Неда Станимирова
6.доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк, резервен член
7.доц. д-р Марин Дамянов, НАТФИЗ, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА
В БЪЛГАРСКОТО ИГРАЛНО КИНО.
МЕХАНИЗМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
 (1948-1989)

на редовния докторант към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк

ДЕЯН ИВАНОВ СТАТУЛОВ

за присъждане на образователната и научна степен доктор


проф. д.изк. Божидар Манов, рецензия
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, рецензия
проф. д.изк. Александър Янакиев, становище
доц. д-р Невелина Попова, становище
доц. д-р Неда Станимирова, становище

Деян Статулов, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.

***

28.04.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
На 28 май 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 51-РД/28.01.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 7/23.01.2015 г.) в състав:

1.проф. д.изк. Александър Янакиев, ИИИзк
2.доц. д. изк. Емил Лозев
3.проф. д.изк. Любомир Халачев, НАТФИЗ
4.проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
5.проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк
6.доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, резервен член:
7.проф. д-р Венелин Грамадски, НАТФИЗ, резервен член


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

БЪЛГАРСКОТО КИНО И ДЪРЖАВНАТА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
(европейски практики и българският контекст)

на редовната докторантка към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк

АННА ДИМИТРОВА ШОЙЛЕВА-ЧОМАКОВА

за присъждане на образователната и научна степен доктор

проф. д-р Михаил Мелтев, рецензия
проф. д-р Надежда Маринчевска, рецензия
проф. д.изк. Александър Янакиев, становище
доц. д. изк. Емил Лозев, становище
проф. д.изк. Любомир Халачев, становище


Анна Шойлева-Чомакова, автореферат


Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.


***

27.04.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
На 27 май 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 49-РД/27.01.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 6/23.01.2015 г.) в състав:

1.проф. д.изк. Владимир Михайлов, НБУ
2.проф. Иван Георгиев, НБУ
3.доц. д-р Иво Драганов, НБУ
4.проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
5.проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк
6.проф. д.изк. Александър Янакиев, ИИИзк, резервен член
7.проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, резервен член


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

БЪЛГАРСКИЯТ ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРИАЛ ОТ 21-ВИ ВЕК
В СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст

 
на редовната докторантка към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк

ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ДОНЧЕВА

за придобиване на образователната и научна степен доктор


проф. Иван Георгиев, рецензия
проф. д. изк. Мая Димитрова, рецензия
проф. д.изк. Владимир Михайлов, становище
доц. д-р Иво Драганов, становище
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, становище


Теодора Дончева, автореферат


Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.<<<АРХИВ КОНКУРСИ>>>


 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти  
 
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches uk
  • cheap replica watches uk
  • replica watches
  • Replica Uhren
  • cheap replica watches
  • Replica Uhren
  • replica uhren